HOME OVER ONS BEDRIJF SERVICE & FAQ CONTACT AANBIEDINGEN

ZOEKEN

  Geerling evenementen & Artiestenburo :: alles op evenementengebied ::  nederlands grootste aanbieder van artiesten decor attracties en faciliteiten

    :: BOEKINGS INFO ::

Bij ieder item op deze website ( meer dan 1000 pagina's ) treft u op deze plaats meer informatie m.b.t. prijzen, bijzonderheden  etc

::::::::::::::::::::::::::::::

------------------------------

HOE BOEKT U BIJ ONS ?

-------------------------

KIJK OOK EENS BIJ ONZE AANBIEDINGEN

IN THE PICTURE

   All Rights Reserved 2010 Geerling-evenementen SAN-v.o.f.

Design butterfly in a wwweb

www.geerling-evenementen.nl

BIJ EEN BOEKING GAAT U ACCOORD MET ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN
ALGEMENE VOORWAARDEN
 
GEERLING EVENEMENTEN
Artikel 1 Definities
a. Onder "GEERLING EVENEMENTEN" wordt verstaan: de gebruiker van deze algemene leveringsvoorwaarden.
b. Onder "OPDRACHTGEVER" wordt verstaan: degene die een opdracht voor het engageren van artiesten heeft verstrekt.
c. Onder "ARTIESTEN-OVEREENKOMST" wordt verstaan: de overeenkomst tot het doen van optreden door artiesten, waarbij GEERLING EVENEMENTEN zich jegens zijn opdrachtgever verbindt tot het te haren behoeve met een artiest(engroep) en/of gemachtigde daarvan sluiten van één of meer overeenkomsten tot optreden in door de opdrachtgever ter beschikking te stellen accommodatie.
d. Onder "ARTIEST' wordt verstaan: iedere artiest, groep van artiesten, musici, presentator(trice), spreker of diskjockey alsmede betrokken technici en/of iedere vertegenwoordiger die gemachtigd is rechtshandelingen te plegen namens de individuele artiest, musicus, presentator(trice), spreker of diskjockey danwel namens een groep van artiesten en/of musici alsmede betrokken technici die zich jegens GEERLING EVENEMENTEN tot het geven van een prestatie (optreden), een en ander in de ruimste zin des woords, heeft, respectievelijk hebben verbonden en tevens GEERLING EVENEMENTEN heeft verbonden tot organisatie en uitvoering van een optreden, festiviteit en/of evenement. Onder ARTIEST valt in deze voorwaarden ook de begeleider van een attractie.
e. Onder "ZAKEN VOOR HET OPTREDEN BENODIGD" wordt verstaan: kostuums, rekwisieten, apparaten, attributen, licht- en geluidsinstallaties, (muziek)instrumenten etc. voor het optreden benodigd.
f. Onder "PLAATS VAN OPTREDEN" wordt verstaan: de door GEERLING EVENEMENTEN met de opdrachtgever overeengekomen locatie voorzien van de benodigde faciliteiten om het optreden plaats te doen vinden.
g. Onder 'TIJDSTIP VAN OPTREDEN" wordt verstaan: de door GEERLING EVENEMENTEN met de opdrachtgever overeengekomen datum en tijdstippen voor het optreden incluis tijdstippen van opbouw en afbraak van zaken voor het optreden benodigd.
h. Onder "PUBLIEK" wordt verstaan: alle bij het optreden aanwezige toeschouwers/toehoorders c.q. aanwezige derden.
i. Onder "TOTALE-(UITKOOP)SOM" wordt verstaan: het totaalbedrag exclusief de wettelijke verplichte b.t.w. dat de opdrachtgever ter zake van een opdracht aan GEERLING EVENEMENTEN verschuldigd is. In dit bedrag zijn mede begrepen de loonheffing en premie werknemersverzekeringen voor zover verschuldigd, af te dragen door GEERLING EVENEMENTEN, dat hiervoor door middel van een inhoudingsplichtigenverklaring gemachtigd is door het Ministerie van Financiën.
j. Onder "WERKDAGEN" wordt verstaan: De dagen maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen, tenzij uitdrukkelijk , bijvoorbeeld wegens omstandigheden, anders is aangegeven.
Artikel 2 Geldigheid en toepasselijkheid
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen, leveranties en werkzaamheden van GEERLING EVENEMENTEN samenhangend met het optreden zoals vastgelegd in een ARTIESTEN-OVEREENKOMST, aanbieding en/of offerte door of in opdracht van GEERLING EVENEMENTEN door derden ten behoeve van de OPDRACHTGEVER verricht.
b. Een verwijzing naar andere voorwaarden die afwijken van deze algemene voorwaarden geldt niet als een overeengekomen afwijking, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 3 Offertes en totstandkoming overeenkomsten
a. Alle door GEERLING EVENEMENTEN gedane aanbiedingen en/of offertes zowel mondelinge als schriftelijke zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
b. Alle aanbiedingen en/of offertes hebben, tenzij uit de aanbieding en/of offerte anders blijkt, een geldigheidsduur van veertien (14) dagen te rekenen vanaf de datum van de offerte; zij zijn gebaseerd op door de OPDRACHTGEVER verstrekte gegevens en verdere informatie alsmede de geopteerde diensten van derden.
c. GEERLING EVENEMENTEN en de OPDRACHTGEVER zijn eerst gebonden, nadat de OPDRACHTGEVER de eerder gedane aanbieding van GEERLING EVENEMENTEN mondeling en/of schriftelijk heeft omgezet in een definitieve opdracht en deze definitieve opdracht mondeling en/of schriftelijk door GEERLING EVENEMENTEN is aanvaard.
d. GEERLING EVENEMENTEN is gehouden binnen een maximale termijn van zeven (7) dagen deze opdracht van de OPDRACHTGEVER schriftelijk in tweevoud vast te leggen in een ARTIESTEN-OVEREENKOMST.
e. De OPDRACHTGEVER dient een kopie van de ARTIESTEN-OVEPEENKOMST binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst ondertekend aan GEERLING EVENEMENTEN terug te sturen. Ingeval van minderjarigheid dient medegetekend te worden door één van de ouders of voogden. Het feit, dat de kopie van de ARTIESTEN-OVEREENKOMST niet ondertekend door de OPDRACHTGEVER geretourneerd is, kan nimmer dienen tot bewijs, dat de opdracht door de OPDRACHTGEVER aan GEERLING EVENEMENTEN niet is verstrekt. Wanneer GEERLING EVENEMENTEN de kopie, door de OPDRACHTGEVER ondertekend, niet binnen vijf (5) dagen na verzending door GEERLING EVENEMENTEN aan de OPDRACHTGEVER retour ontvangen heeft, dan heeft GEERLING EVENEMENTEN, behoudens haar recht op nakoming van de ARTIESTEN-OVEREENKOMST, het recht de ARTIESTEN-OVEREENKOMST als ontbonden te beschouwen, zonder dat zij terzake tot enige schadevergoeding gehouden is, mits zij zulks schriftelijk, bij aangetekende brief, mededeelt aan de OPDRACHTGEVER binnen drieëntwintig (23) dagen na voormelde vijfde (5e) dag.
f. Eventueel later te maken aanvullende afspraken of bevestigingen, welke van de schriftelijke ARTIESTEN-OVEREENKOMST of als voormeld afwijken, zijn slechts geldig, indien zij door beide partijen schriftelijk zijn aanvaard of bevestigd.
g. Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in de ARTIESTEN-OVEREENKOMST kunnen alleen op WERKDAGEN en alleen op verzoek van de OPDRACHTGEVER plaatsvinden.
h. Alle ARTIESTEN-OVEREENKOMSTEN worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door GEERLING EVENEMENTEN.
Artikel 4 Extra kosten en meerwerk
a. Kosten die ontstaan doordat de OPDRACHTGEVER in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van de ARTIESTEN-OVEREENKOMST mogelijk te maken, worden door GEERLING EVENEMENTEN extra in rekening gebracht.
b. Indien op verzoek van de OPDRACHTGEVER een annulering plaatsvindt van, of wijzigingen worden aangebracht in de ARTIESTEN-OVEREENKOMST zullen de daaraan verbonden kosten extra in rekening worden gebracht.
c. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door OPDRACHTGEVER worden verlangd. Meerwerk wordt berekend op grondslag van bij de aanvang gestelde condities en verrekend met de betaling van de TOTALE-(UITKOOP)SOM.
Artikel 5 Bepalingen met betrekking tot concerten en optredens
1. De OPDRACHTGEVER verklaart met de prestaties van de ARTIEST, alsmede met de soort of aard van de gecontracteerde prestaties volledig bekend te zijn.
2. De OPDRACHTGEVER verklaart ermee bekend te zijn dat ARTIEST en betrokken technici recht hebben op het nuttigen van twee consumpties per uur gedurende het gehele optreden incluis opbouw en afbraak ZAKEN VOOR HET OPTREDEN BENODIGD. Voorts verklaart de OPDRACHTGEVER ermee bekend te zijn dat de ARTIEST en betrokken technici recht hebben op het gebruiken van een eenvoudige maaltijd, wanneer een optreden incluis opbouw en afbraak langer dan vijf (5) uur duurt.
3. De OPDRACHTGEVER verklaart ermee bekend te zijn, dat musici en orkesten gerechtigd zijn tijdens elk gecontracteerd uur vijftien (15) minuten te pauzeren, tenzij vooraf met betrekking tot het optreden schriftelijk in de ARTIESTEN-OVEREENKOMST anders is overeengekomen.
4. De OPDRACHTGEVER staat bij het aangaan van de ARTIESTEN-OVEREENKOMST in voor het aanwezig zijn van de, voor het optreden, vereiste muziek- en andere van overheidswege noodzakelijke vergunningen; het ontbreken van de vereiste vergunningen, ook die van de BUMA, levert voor de OPDRACHTGEVER ten opzichte van GEERLING EVENEMENTEN wanprestatie op.
5. De OPDRACHTGEVER garandeert:
a. er tijdig voor zorg te dragen dat de werkzaamheden welke niet behoren tot de opdracht aan GEERLING EVENEMENTEN, naar de eis van het werk van GEERLING EVENEMENTEN en door haar ingeschakelde derden zijn verricht en zo tijdig dat het afleveren en opstellen van de benodigde apparaten, rekwisieten, installaties, instrumenten, attracties, inventaris en goederen geen vertraging ondervinden. Dat de toegang tot de ruimten waarin GEERLING EVENEMENTEN en door haar ingeschakelde derden moeten werken onbelemmerd is en dat in het algemeen het werk ter plaatse een goede en ongestoorde voortgang kan vinden;
b. dat alle door de OPDRACHTGEVER te verstrekken materiaal incluis de afgesproken dienstverlening, vrij is van rechten van derden en GEERLING EVENEMENTEN en door haar ingeschakelde derden vrijwaart tegen alle aanspraken van derden, ook voor bijstand in en buiten rechte, terzake van pretense rechten van derden;
c. dat er een goede (kleed)accommodatie zal zijn, waar de ARTIEST zich kan kleden en waar de ARTIEST kan vertoeven tijdens de pauzes. Die accommodatie dient van redelijke afmetingen te zijn, behoorlijk verwarmd te kunnen worden en voorzien van een goede verlichting, van spiegels en stopcontacten; de betreffende accommodatie dient deugdelijk afgesloten te kunnen worden en binnen redelijke afstand van sanitaire voorzieningen te zijn;
d. dat er op de PLAATS VAN HET OPTREDEN een deugdelijk podium zal zijn met inbegrip van noodzakelijk geaarde stroomvoorzieningen, waarop voldoende ruimte is om alle ZAKEN VOOR HET OPTREDEN BENODIGD te plaatsen en waarop zonder gevaar voor schade en stroomstoringen kan worden opgetreden. Dat het podium en geaarde stroomvoorzieningen, in geval van optreden in openlucht, deugdelijk afgeschermd en afgedekt is, dusdanig dat de weersomstandigheden ,ook onverwachte, geen schade kunnen toebrengen aan de ARTIEST, diens kleding en de ZAKEN VOOR HET OPTREDEN BENODIGD;
e. dat er, indien de omstandigheden dit vereisen, en GEERLING EVENEMENTEN hierom verzoekt, ter plaatse van het optreden een ordedienst zal fungeren, en/of dranghekken worden geplaatst, zodat de ARTIEST ongestoord en veilig de afstand tussen kleedkamer en podium kan afleggen en het podium vrijgehouden wordt van PUBLIEK;
f. dat hij nimmer zal toestaan, dat er meer PUBLIEK in de locatie, waar opgetreden wordt of zal worden, toegelaten wordt, dan volgens de ter plaatse geldende brandweer- en/of andere overheidsvoorschriften is geoorloofd;
g. dat er zonder schriftelijke toestemming van GEERLING EVENEMENTEN geen geluids- en beeldopnamen van het optreden zullen worden vervaardigd;
h. dat zonder schriftelijke toestemming van GEERLING EVENEMENTEN geen geluidsdragers, affiches, foto’s en/of andere artikelen, waarbij de naam, beeltenis en/of logo van de ARTIEST worden gebruikt, voor of tijdens of direct na het optreden worden verkocht in of in de directe omgeving van de locatie waar wordt opgetreden;
i. dat het podium en de locatie voor en na het optreden voldoende beschikbaar is voor ondermeer opbouwen, uitlichten, sound-check, afbreken en andere werkzaamheden die voor het optreden nodig zijn;
j. dat de voorbereidingen en het optreden ongestoord verlopen en dat GEERLING EVENEMENTEN, voorzover besproken, daarbij kan beschikken over de noodzakelijke technische faciliteiten en technische staf;
k. dat er, indien de omstandigheden dit vereisen, en GEERLING EVENEMENTEN na overleg met de ARTIEST hierom verzoekt extra technisch personeel, stagepersoneel en brandwachten aanwezig zullen zijn;
l. er zorg voor te dragen dat GEERLING EVENEMENTEN tijdig informatie heeft verkregen over de op de PLAATS VAN OPTREDEN geldende algemene politie verordening en andere gemeentelijke en overheidsvoorschriften welke van invloed kunnen zijn op het optreden;
m. dat door GEERLING EVENEMENTEN ter beschikking gesteld publiciteitsmateriaal van de ARTIEST en het gebruik daarvan uitsluitend zijn gericht op het bekend maken van het optreden.
6. Indien op het TIJDSTIP VAN OPTREDEN blijkt dat de populariteit van de ARTIEST zoveel groter is dan ten tijde van het aangaan van de ARTIESTEN-OVEREENKOMST, dat aangepaste veiligheidseisen gewenst zijn, dient de OPDRACHTGEVER op eigen kosten de door GEERLING EVENEMENTEN aan te geven maatregelen te nemen. Indien naar het oordeel van GEERLING EVENEMENTEN onvoldoende maatregelen zijn genomen is de OPDRACTNEMER gerechtigd de ARTIEST te verzoeken het optreden geen doorgang te laten vinden, zonder dat de OPDRACHTGEVER enige aanspraak kan maken op schadeloosstelling of korting van het overeengekomen door de OPDRACHTGEVER te betalen TOTALE-(UITKOOP)SOM.
7. GEERLING EVENEMENTEN draagt er zorg voor, dat de ARTIEST tijdig voor de aanvang van het optreden aanwezig is met al hetgeen voor het optreden benodigd is, tenzij tussen GEERLING EVENEMENTEN en de OPDRACHTGEVER schriftelijk is overeengekomen dat bepaalde ZAKEN VOOR HET OPTREDEN BENODIGD, door of vanwege de OPDRACHTGEVER worden verstrekt of dat op eerder afgesproken tijdstip speelklaar moet zijn opgebouwd.
8. GEERLING EVENEMENTEN geeft in overleg met de ARTIEST noodzakelijke richtlijnen aan de OPDRACHTGEVER over het geluidsvolume, dat de ARTIEST tijdens zijn optreden zal produceren. GEERLING EVENEMENTEN geeft eveneens een richtlijn over op welke plaats, in de ruimte waar wordt opgetreden, indien nodig, het monitorsysteem, PA-systeem, mengpanelen en eventuele volgspot worden geplaatst en bediend. GEERLING EVENEMENTEN bepaalt daarnaast, of tijdens het optreden in de ruimte, waar wordt opgetreden, de lichten zullen worden gedoofd of gedimd en of er tijdens het optreden, al of niet zal worden bediend.
9. Indien een ARTIESTEN-OVEREENKOMST omvat het optreden van meerdere artiesten dan is de OPDRACHTGEVER gerechtigd, ingeval één of meer artiesten niet optreden om andere redenen dan overmacht, op de door hem met GEERLING EVENEMENTEN overeengekomen TOTALE-(UITKOOP)SOM uitsluitend in mindering te brengen het bedrag waarvoor de prestatie niet is uitgevoerd, welk bedrag volgens de boeken van GEERLING EVENEMENTEN is aangenomen.
10. Het door GEERLING EVENEMENTEN met de OPDRACHTGEVER vooraf besproken en schriftelijk vastgelegde TIJDSTIP VAN OPTREDEN van de ARTIEST is bindend. Wanneer de OPDRACHTGEVER tijdens de uitvoering van het optreden een verzoek doet het gemelde einde te verschuiven, is GEERLING EVENEMENTEN gerechtigd in overleg met de ARTIEST het verzoek te weigeren of het als meerwerk te accepteren. Het uiteindelijke tijdstip van beëindiging van het optreden is bindend als basis voor de berekening van het meerwerk.
11. Publiciteitsmateriaal zoals foto’s, biografie/persberichten en affiches wordt, voorzover overeengekomen in een ARTIESTEN-OVEREENKOMST, door GEERLING EVENEMENTEN of door haar ingeschakelde derden in samenwerking met de ARTIEST verzorgd. GEERLING EVENEMENTEN verplicht zich tot het tijdig voor het optreden beschikbaar stellen aan de OPDRACHTGEVER van voldoende publiciteitsmateriaal.
Artikel 6 Aanvullende bepalingen
1. VRIJWARING EN GARANTIES
a. GEERLING EVENEMENTEN staat er voor in bij de ondertekening van de ARTIESTEN-OVEREENKOMST door generlei verplichtingen verhinderd te zijn om de organisatie en uitvoering van het concert of optreden na te komen.
b. GEERLING EVENEMENTEN verklaart in de hoedanigheid van (fictief) werkgever bij een ARTIESTEN-OVEREENKOMST gesloten tussen GEERLING EVENEMENTEN en de OPDRACHTGEVER waarbij de betaling van een TOTALE-(UITKOOP)SOM is overeengekomen zorg of zorg te doen dragen voor een deugdelijke loonadministratie, waaronder te verstaan het doen van alle voorgeschreven wettelijke handelingen, aangiften en afdrachten van loon(belasting)heffing en premies werknemersverzekeringen en het werkgeversaandeel hierin terzake van binnen het kader van deze ARTIESTEN-OVEREENKOMST optredende artiesten. In dit kader vrijwaart GEERLING EVENEMENTEN, dat hiervoor in het bezit is van een inhoudingsplichtigenverklaring (besluit 99103021) van het Ministerie van Financiën, de OPDRACHTGEVER voor het plegen van dergelijke handelingen. Deze vrijwaring is niet van toepassing op door de OPDRACHTGEVER rechtstreeks aan de ARTIEST verstrekt loon in natura anders dan omschreven in artikel 5 lid 2.
c. GEERLING EVENEMENTEN verklaart in de hoedanigheid van (fictief) werkgever bij een ARTIESTEN-OVEREENKOMST gesloten tussen GEERLING EVENEMENTEN en de OPDRACHTGEVER waarbij de betaling van een TOTALE-(UITKOOP)SOM is overeengekomen zorg of zorg te dragen dat, voor het desbetreffende optreden in Nederland van buitenlandse artiesten afkomstig uit een niet-EG land, deze in het bezit zijn van de benodigde tewerkstelling- en verblijfsvergunningen afgegeven door de daartoe bevoegde instanties.
d. GEERLING EVENEMENTEN verklaart dat bij een ARTIESTEN-OVEREENKOMST gesloten tussen GEERLING EVENEMENTEN en de OPDRACHTGEVER waarbij BUMA Muziekauteursrechten in rekening is gebracht, na de betaling door de OPDRACHTGEVER het bedrag af te dragen aan de betreffende auteursrechtenorganisatie.
2. TELEVISIE-CLAUSULE
a. GEERLING EVENEMENTEN is gerechtigd het betreffende onderdeel van de ARTIESTEN-OVEREENKOMST te annuleren, zulks tot uiterlijk 4 werkdagen voor het geplande optreden, ingeval de gecontracteerde ARTIEST op het TIJDSTIP VAN OPTREDEN een televisie-optreden of opname heeft van de artistieke prestatie. In dat geval zal de OPDRACHTGEVER van GEERLING EVENEMENTEN geen schadevergoeding kunnen vorderen.
b. In geval van gebruikmaking van de Televisie-clausule van één of meer artiesten, bedoeld in de ARTIESTEN-OVEREENKOMST, heeft GEERLING EVENEMENTEN het recht desbetreffende rol of het optreden door een andere gelijkwaardige ARTIEST te doen uitvoeren, zulks onder nader overeen te komen voorwaarden indien het een fatale datum betreft, dan wel de voorstelling of het optreden te verschuiven naar een latere datum. Een en ander na overleg met de OPDRACHTGEVER, zonder extra kosten voor GEERLING EVENEMENTEN.
3. ANNULERING VAN DE ARTIESTEN-OVEREENKOMST.
a. Bij annulering van de ARTIESTEN-OVEREENKOMST door de OPDRACHTGEVER is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de OPDRACHTGEVER bij de uitvoering van de ARTIESTEN-OVEREENKOMST had moeten betalen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 80%, indien de annulering door de OPDRACHTGEVER geschiedt binnen negentig (90) dagen voor het oorspronkelijk TIJDSTIP VAN OPTREDEN en 100% indien de annulering geschiedt binnen 14 dagen voor het TIJDSTIP VAN OPTREDEN.
b. De in de vorige leden genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij GEERLING EVENEMENTEN kan bewijzen dat zijn schade groter is of de OPDRACHTGEVER aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.
c. De OPDRACHTGEVER is niet meer gehouden aan de ARTIESTEN-OVEREENKOMST indien GEERLING EVENEMENTEN in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surséance van betaling aanvraagt of als er geldig beslag wordt gelegd op de middelen van GEERLING EVENEMENTEN. In dit geval zal GEERLING EVENEMENTEN geen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
d. GEERLING EVENEMENTEN is niet meer gehouden aan de ARTIESTEN-OVEREENKOMST indien de OPDRACHTGEVER in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surséance van betaling aanvraagt of als er geldig beslag wordt gelegd op de middelen van de OPDRACHTGEVER. In dit geval zal de OPDRACHTGEVER geen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding, zulks onverminderd het recht van GEERLING EVENEMENTEN om nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
4. IN DE PLAATS STELLING.
In geval van annulering en/of overmacht, waaronder hier uitdrukkelijk begrepen arbeidsongeschiktheid van één of meer van de artiesten, bedoeld in de ARTIESTEN-OVEREENKOMST, heeft GEERLING EVENEMENTEN het recht desbetreffende rol of het optreden door een andere gelijkwaardige ARTIEST te doen uitvoeren, zulks onder nader overeen te komen voorwaarden indien het een fatale datum betreft, dan wel de voorstelling of het optreden te verschuiven naar een latere datum, een en ander na overleg met de OPDRACHTGEVER, zonder extra kosten voor GEERLING EVENEMENTEN.
5. AUTEURS- en MUZIEKAUTEURSRECHTEN.
a. Auteurs- en muziekauteursrechten komen voor rekening van de OPDRACHTGEVER.
b.
De over het optreden vereiste BUMA/ STEMRA en SENA rechten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
6. ONUITVOERBAARHEID EN OVERMACHT.
a. Indien tijdens de voorbereiding en/of uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden blijkt, dat volledige en juiste nakoming van de ARTIESTEN-OVEREENKOMST ten gevolge van omstandigheden, die GEERLING EVENEMENTEN bij het aangaan daarvan niet kende, noch behoorde te kennen, niet mogelijk is, hebben partijen het recht elkaar voor te stellen deze te wijzigen in een ARTIESTEN-OVEREENKOMST die wel juist en volledig kan worden nagekomen.
b. Indien de ARTIESTEN-OVEREENKOMST niet wordt gewijzigd zoals vermeld in het vorige lid, hebben partijen het recht, behoudens in geval van overmacht, de overeenkomst te ontbinden. In dat geval is de OPDRACHTGEVER gehouden aan GEERLING EVENEMENTEN de in verband met de voorbereiding en/of uitvoering van de werkzaamheden reeds gemaakte kosten te vergoeden.
c. In geval slechts een bepaald deel van de ARTIESTEN-OVEREENKOMST niet kan worden nagekomen, om redenen zoals vermeld in het eerste lid van dit punt, zal slechts voor het niet-uitvoerbare deel daarvan ontbinding plaatsvinden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden verlangd.
d. In geval van overmacht aan de zijde van één der partijen zal de ene partij de andere partij onverwijld per aangetekend schrijven op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard en de te verwachten duur van de overmacht.
e. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop GEERLING EVENEMENTEN geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor GEERLING EVENEMENTEN niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht zal in ieder geval ook begrepen zijn;
- een van overheidswege afkondiging van nationale rouw;
- werkstakingen bij GEERLING EVENEMENTEN;
- ziekte of arbeidsongeschiktheid van de ARTIEST en/of GEERLING EVENEMENTEN;
- storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water- en energieleveringen;
f. Ingeval van overmacht zal de OPDRACHTGEVER aan GEERLING EVENEMENTEN nog gedurende 1 maand na de overeengekomen datum van levering de gelegenheid moeten geven om haar verplichtingen na te komen tenzij het, naar partijen bekend is, een fatale datum betreft.
g. Indien de overmachttoestand aanhoudt en de uitvoering ook na deze maand niet mogelijk is, hebben de OPDRACHTGEVER en GEERLING EVENEMENTEN het recht de ARTIESTEN-OVEREENKOMST als ontbonden te beschouwen zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling. Zij dienen in dat geval de wederpartij hiervan schriftelijk in kennis te stellen; zij zijn dan niet tot enige schadevergoeding gehouden. Een gedane aanbetaling zal worden terugbetaald.
h. Bijzondere omstandigheden die enige stagnatie in de leveranties en prestatie van GEERLING EVENEMENTEN en door GEERLING EVENEMENTEN ingeschakelde derden veroorzaken, zij het voorzien of onvoorzien, schorten de verplichting tot levering en prestatie voor de duur van deze bijzondere omstandigheid op. De OPDRACHTGEVER bepaalt na overleg met GEERLING EVENEMENTEN ingeval het een stagnatie in het optreden van een ARTIEST betreft, de duur van het uitstel. Indien de ARTIEST na het verstrijken van de duur van het uitstel zich alsnog presenteert om op te treden heeft de OPDRACHTGEVER het recht dit betreffende optreden niet door te laten gaan, zonder dat de ARTIEST enige aanspraak kan maken op schadevergoeding, onverminderd het recht van de OPDRACHTGEVER schadevergoeding van GEERLING EVENEMENTEN te vorderen wegens tekortkoming in de nakoming van een verbintenis.
i. Indien de ARTIESTEN-0VEREENKOMST door GEERLING EVENEMENTEN moet worden uitgevoerd in door, niet via GEERLING EVENEMENTEN gecontracteerde derden, ter beschikking gestelde ruimten is GEERLING EVENEMENTEN op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen indien de betreffende ruimten niet daadwerkelijk door de betreffende derde ter beschikking worden gesteld onverminderd het recht van GEERLING EVENEMENTEN om nakoming van de ARTIESTEN-OVEREENKOMST te vorderen.
7. BEDIENEND PERSONEEL.
Tenzij anders overeengekomen zorgt de OPDRACHTGEVER voor het bedienend personeel. Wanneer GEERLING EVENEMENTEN voor het aanwerven van bedienend personeel haar bemiddeling verleent zal GEERLING EVENEMENTEN een daarvoor nader overeen te komen vergoeding in rekening brengen.
Artikel 7 Prijzen
a. Indien GEERLING EVENEMENTEN met de OPDRACHTGEVER een TOTALE-(UITKOOP)SOM is overeengekomen, is GEERLING EVENEMENTEN niettemin gerechtigd tot verhoging van de TOTALE-(UITKOOP)SOM indien GEERLING EVENEMENTEN kan aantonen dat zich tussen het moment van de totstandkoming van de offerte c.q. de totstandkoming van de ARTIESTEN-OVEREENKOMST en het moment van levering c.q. uitvoering significante prijswijzigingen hebben voltrokken van prijsbepalende factoren.
b. Indien de verhoging van de TOTALE-(UITKOOP)SOM plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na de totstandkoming van de offerte c.q. de totstandkoming van de ARTIESTEN-OVEREENKOMST of indien meer dan 10% bedraagt, heeft de OPDRACHTGEVER de mogelijkheid om hetzij te annuleren als bedoeld in artikel 6 lid 3, hetzij zich akkoord te verklaren met de hogere prijs.
c. De betaling van de eventuele meerprijs op grond van bovenstaand zal geschieden tegelijk met de TOTALE-(UITKOOP)SOM.
Artikel 8 Betalingen
a. De OPDRACHTGEVER is gehouden GEERLING EVENEMENTEN, onder aftrek van eventuele vooruitbetalingen, te betalen binnen de door GEERLING EVENEMENTEN aangegeven termijn zijnde 14 dagen voor optreden cq uitvoering.
b. GEERLING EVENEMENTEN is bevoegd, zonodig in naam en voor rekening van de door GEERLING EVENEMENTEN ingeschakelde derden, de verschuldigde bedragen te incasseren.
c. GEERLING EVENEMENTEN is gerechtigd, ter voorfinanciering, een deelfactuur te sturen aan de OPDRACHTGEVER.
d. Indien de hierboven genoemde (vooruit)betaling niet binnen de gestelde termijn is betaald, heeft GEERLING EVENEMENTEN het recht de ARTIESTEN-OVEREENKOMST zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden zonder dat de OPDRACHTGEVER uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is, een en ander onder voorbehoud van alle rechten van GEERLING EVENEMENTEN.
e. de OPDRACHTGEVER is niet gerechtigd enige vordering, die hij op de OPDRACHTNEMRER heeft of pretendeert, te verrekenen met de door hem aan GEERLING EVENEMENTEN verschuldigde TOTALE-(UITKOOP)SOM of een deel daarvan.
f. GEERLING EVENEMENTEN behoudt zich het recht voor bij iedere levering en transactie waarborgen voor de nakoming van de verplichtingen van de OPDRACHTGEVER te vorderen. De OPDRACHTGEVER is verplicht om indien hij in gebreke is gebleven het verschuldigde op de gestelde datum te betalen of, indien hij naar het oordeel van GEERLING EVENEMENTEN niet in staat is zijn financiële verplichtingen behoorlijk na te komen, desverlangd zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen.
g. De OPDRACHTGEVER is ingeval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en de ernst van de klacht. Dit ontheft de OPDRACHTGEVER niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.
h. Bij vertraagde betaling, zijnde zulks alle betalingen welke onverschillig door welke oorzaak ook niet onmiddellijk op de vervaldag zijn geschied, is door de OPDRACHTGEVER een rente verschuldigd ter grootte van 3% per maand, waarbij een gedeelte van een maand bij de berekening daarvan voor een gehele maand wordt gerekend, ingaande de dag waarop de betaling moest geschieden tot op het ogenblik dat de betaling plaatsvindt. Vervolgingskosten wegens wanbetaling en incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, daaronder die begrepen voor rechtskundige bijstand alsmede die welke bij vonnis niet geliquideerd worden, komen ten laste van de OPDRACHTGEVER waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van de TOTALE-(UITKOOP)SOM bedragen, met een minimum van € 50,- en onverminderd de BTW en onverminderd eventuele proces- en executiekosten.
i. Indien de OPDRACHTGEVER met het betalen van enige factuur meer dan 60 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum, in verzuim is, is GEERLING EVENEMENTEN zonder meer gerechtigd alle nog lopende opdrachten van de OPDRACHTGEVER uit welke hoofde ook, op te schorten en/of te annuleren, zulks onverminderd het recht van GEERLING EVENEMENTEN om nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
j. In het geval dat de OPDRACHTGEVER in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surséance van betaling aanvraagt of als er geldig beslag wordt gelegd op de middelen van de OPDRACHTGEVER zullen alle vorderingen van GEERLING EVENEMENTEN en de verplichtingen van de OPDRACHTGEVER jegens GEERLING EVENEMENTEN onmiddellijk opeisbaar zijn.
Artikel 9 Klachten en schadevergoeding
1. KLACHTEN.
a. Onder klachten wordt verstaan alle grieven met betrekking tot de uitvoering van de ARTIESTEN-OVEREENKOMST. Klachten wegens de hoedanigheid van de uitvoering van de werkzaamheden kunnen door de OPDRACHTGEVER bij GEERLING EVENEMENTEN slechts geldend worden gemaakt door schriftelijke indiening binnen zeven (7) dagen na uitvoering van de ARTIESTEN-OVEREENKOMST. De klacht zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde problemen.
b. Wanneer een OPDRACHTGEVER tegen het advies van GEERLING EVENEMENTEN en/of de ARTIEST bepaalde werkzaamheden wil (doen) verrichten of beletten is, mits schriftelijk vastgelegd, elke klacht hierop uitgesloten.
2. SCHADEVERGOEDING
a. GEERLING EVENEMENTEN is bij de uitvoering van een ARTIESTEN-OVEREENKOMST nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden aan de OPDRACHTGEVER van directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving e.d.
b. Onverminderd de rechten van partijen te ontlenen uit deze voorwaarden komen de vervolgingskosten en incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, daaronder die begrepen voor rechtskundige bijstand alsmede die welke bij vonnis niet geliquideerd worden, ten laste van de veroordeelde partij waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van de TOTALE-(UITKOOP)SOM bedragen, met een minimum van € 50,- en onverminderd eventuele proces- en executiekostcn.
Artikel 10 Aansprakelijkheid
a. De OPDRACHTGEVER is aansprakelijk voor schade aan of verlies van door GEERLING EVENEMENTEN of door derden al dan niet tegen betaling aan de OPDRACHTGEVER in bruikleen gegeven goederen en vrijwaart GEERLING EVENEMENTEN voor schadeclaims van derden.
b. De OPDRACHTGEVER is aansprakelijk voor apparatuurschade, ontstaan door vóór of tijdens of na het concert en/of optreden opgetreden of optredende storingen in de stroomvoorziening, alsmede voor zoekraken en/of eventuele schade door PUBLIEK toegebracht aan accommodaties, decoraties, geluids- en lichtinstallaties, attracties alsmede het zoekraken van of beschadigingen aan kledingstukken, muziekinstallaties en alle verdere attributen, tijdens de voorbereiding van het concert, optreden, festiviteit, evenement en/of arrangement, tijdens de uitvoering zelf en na afloop van de uitvoering in de locatie en kleedkamers door het PUBLIEK toegebracht.
c. De OPDRACHTGEVER vrijwaart GEERLING EVENEMENTEN voor vorderingen van derden vanwege schade die veroorzaakt is doordat de OPDRACHTGEVER aan GEERLING EVENEMENTEN onjuiste of onvolledige informatie heeft vertrekt, tenzij de OPDRACHTGEVER aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel is veroorzaakt door opzet of grove schuld van GEERLING EVENEMENTEN.
d. GEERLING EVENEMENTEN is niet aansprakelijk voor handelingen en/of nalatigheden van door GEERLING EVENEMENTEN ingeschakelde derden, noch voor de juistheid van de door deze derden verstrekte informatie. GEERLING EVENEMENTEN draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voorzover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.
e. GEERLING EVENEMENTEN zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van GEERLING EVENEMENTEN kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de OPDRACHTGEVER een onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is GEERLING EVENEMENTEN voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de OPDRACHTGEVER aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van GEERLING EVENEMENTEN die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is GEERLING EVENEMENTEN voor de schade slechts aansprakelijk tot een maximum van tweemaal het bedrag van de TOTALE-(UITKOOP)SOM bij een ARTIESTEN-OVEREENKOMST
f. Deze beperking van de aansprakelijkheid van GEERLING EVENEMENTEN is mede bedongen ten behoeve van al degenen die ten behoeve van GEERLING EVENEMENTEN werkzaamheden verrichten en/of voor de uitvoering van de ARTIESTEN-OVEREENKOMST zijn ingeschakeld.
Artikel 11 Geschillen
a. Alle geschillen, die naar aanleiding van de totstandkoming, uitvoering en afwikkeling van de aanbieding, offerte of ARTIESTEN-OVEREENKOMST ontstaan tussen GEERLING EVENEMENTEN en de OPDRACHTGEVER, zullen worden gebracht bij de bevoegde rechter, tenzij de kantonrechter bevoegd is, in de woonplaats waar GEERLING EVENEMENTEN is gevestigd. Niettemin blijft GEERLING EVENEMENTEN bevoegd de OPDRACHTGEVER te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.
b. Op alle voorwaarden waarop de aanbieding, offerte of ARTIESTEN-OVEREENKOMST geheel of ten dele van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
 
DOWNLOAD DE VOORWAARDEN ALS PDF HIER
tevens opvraagbaar bij  www.voorwaarden.net
http://www.voorwaarden.net/opvragen/THURUR/
 
www.geerling-evenementen.nl
 

:: Keuzemenu ::

ZOEKEN IN DEZE SITE OP TREFWOORD

WIST U DAT U BIJ ONS COMPLETE KANT EN KLARE FEESTEN KUNT BESTELLEN ? Wij leveren u compleet verzorgde feesten op elke locatie in Nederland en Belgie in ieder thema en voor elk budget!  
:: BOEKINGEN ::
Geerling evenementen & artiesten
tel 075 614 74 71 / 043 601 0345
fax 075 614 74 72 / 043 601 6252
info@geerling-evenementen.nl
                                            stuur een mail..

 

DAAROM BOEKEN BIJ GEERLING EVENEMENTEN & ARTIESTEN  :

  • Boeken bij een van de betrouwbaarste buro's
  • Gratis advies en vrijblijvende offertes
  • de eerlijkste en daarom zichtbare  prijzen
  • wij zijn een onafhankelijk buro
  • 24 uur per dag bereikbaar
  • professionele artiesten en faciliteiten
  • zekerheid van kwaliteit en prijsverhouding
  • vervanging bij ziekte e.d.
  • een groot bestand met eigen artiesten, dus minder betalen !
  • geen zorgen over onaangename verrassingen m.b.t. loonheffingen e.d. Wij zijn uiteraard inhoudingsplichtig.

 

 
 
alle genoemde prijzen op deze website zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of typefouten. Alle prijzen zijn excl BTW tenzij anders aangegeven.
Op alle diensten en leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze vind u hier en op www.voorwaarden.net  * Wij zijn ingeschreven bij de KvK onder nummer 35023498
Inhoudingsplichtigenverklaring 131/2006/010